Про надання послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОВЕКТОР», в особі директора Сікори Поліни Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 35639891, дата та номер запису в ЄДР 15561020000030236 від 13.12.2007р., та Фізича особа-підприємець Бєлов Валерій Олександрович, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань № 2 556 000 0000 010121, 25.03.2005 (надалі – «Виконавці»), з однієї сторони, та фізична особа, юридична особа, або фізична особа-підприємцеь, яка беззастережно прийняла (акцептувала) умови, викладені в цьому договорі (надалі – «Замовник»), надалі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічний Договір (далі – «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.1. Публічний Договір – договір відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який встановлює однакові для всіх замовників умови надання послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.
1.1.2. Договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
1.1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти з ним договір, викладена в цьому Договорі та адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.
1.1.4. Акцептуванння договору – вчинення Замовником дій, в порядку, визначеному цим Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Замовником визначених в публічній оферті умов договору.
1.1.5. Послуга(и) – перелік послуг і/або робіт, що Виконавець зобов’язується надати на умовах публічної оферти. 1.1.6. Сайт – сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за посиланням: https://eurovector.ua/.
1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОВОРУ
1.2.1. Підтвердженням акцептування договору Замовником є оформлення та відправлення Виконавцю заяви-замовлення через сайт та сплата вартості Послуг.
1.2.2. Договір вважається укладеним з моменту оплати Заявником вартості Послуг, чи вчинення інших дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (обмін електронними листами, телефонні розмови, ін. ), без подальшого підписання паперових примірників Сторонами.
1.2.3. Замовник, з моменту оплати вартості Послуг та відправлення заяви-замовлення, дає згоду дотримуватися умов Договору та отримувати Послугу на передбачених Договором умовах.
1.2.4. Виконавець на вимогу Заявника надає підписаний за допомогою електронного цифрового підпису Виконавця електронний примірник Договору або завірений підписом і печаткою Виконавця паперовий примірник Договору.
1.2.5. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Акцептуючи Договір Замовник автоматично погоджується з усіма умовами Договору та всіх додатків до нього.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати за плату юридичні або консультаційні послуги. Інформація про строк надання, вартість, повний і конкретний перелік послуг, що надаються Виконавцем, міститься на конкретній веб-сторінці з описом послуги на сайті.
2.2. Обов’язковою умовою укладання Договору є наявність у Замовника достатньої дієздатності для укладення такого типу договорів.
2.3. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Перед акцептуванням Договору Замовник зобов’язаний ознайомитися з його умовами. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору – він не має права акцептувати цей Договір. Таким чином, акцептування Договору Замовником свідчить про ознайомлення з усіма умовами цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний: • за заявою Замовника особисто надавати позначені Договором послуги протягом обумовленого терміну; • в разі неможливості надати будь-яку з послуг, зазначених в Договорі, негайно повідомити про це Замовника письмово або усно.
3.2. Виконавець має право: • отримувати від Замовника інформацію та документацію, які необхідні для здійснення своїх зобов'язань перед Замовником; • отримувати за надані послуги плату в розмірі та в строки, встановлені Договором; • залучати підрядників для виконання своїх обов'язків з надання послуг перед Замовником; • страхувати професійні ризики;
3.3. Замовник зобов'язаний: • оплачувати послуги в розмірі та в строки, передбачені Договором, прийняти надані послуги; • невідкладно забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг; • надати Виконавцю свої актуальні реквізити (ПІБ/найменування, ідентифікаційний код, адреса проживання/місцезнаходження), номер телефону та адресу поштової скриньки.
3.4. Замовник не має права без згоди Виконавця залучати пресу та засоби масової інформації, громадські об’єднання та організації;
3.5. Замовник має право: • відмовитися від прийняття результатів наданих послуг за Договором письмово в установленому порядку, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків в порядку та на умовах, викладених в розділі 6 Договору, якщо вони виникли в слідстві невиконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань за цим Договором;

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1. Надання передбачених Договором Послуг здійснюється за попередньою оплатою в розмірі, зазначеному на конкретній веб-сторінці з описом послуги на сайті Виконавця.
4.2. Розрахунки за надані Послуги здійснюються перерахуванням суми повної вартості Послуг на поточний рахунок Виконавця за допомогою зазначених на сайті Виконавця платіжних систем в національній валюті України.
4.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. У випадку замовлення консультаційних послуг, передання послуг Виконавцем та прийняття їх результатів Замовником здійснюється шляхом відправлення результатів надання Послуг на електронну адресу Замовника, яку Замовник зобов’язаний надати разом із замовленням Послуг. Днем передання наданих послуг буде вважатись день відправлення електронного листа Виконавцем.
5.2. . У випадку замовлення інших послуг, окрім консультаційних, передання послуг Виконавцем та прийняття їх результатів Замовником здійснюється наступними способами: • відправлення результатів надання послуг на електронну адресу Замовника; • самовивезення з офісу Виконавця; • службами поштового переказу за рахунок Замовника: «Укрпошта», «Нова Пошта», служби міжнародного поштового переказу. Днем передання наданих послуг (окрім відправлення результатів послуг на електронну адресу) буде вважатись день отримання Замовником результатів Послуг в офісі Виконавця або день отримання поштового переказу Замовником.
5.3. Якщо Замовник протягом чотирнадцяти календарних днів надішле письмові обґрунтовані зауважень щодо якості наданих послуг, то Виконавець протягом розумного строку із моменту їх отримання зобов'язаний усунути недоліки, указані Замовником, або обґрунтувати відмову в їхньому усуненні.
5.4. Якщо Виконавець протягом вказаного в п. 5.3. строку не отримає письмових зауважень від Замовника, то Послуги вважаються наданими в повному обсязі та прийнятими без претензій.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та законодавства України.
6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.
6.1.2. Сторона не несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
6.1.3. Сторони не будуть вважатися відповідальними за невиконання своїх обов'язків за цим Договором в тій мірі, в якій виконання цих обов'язків затримується або порушується непередбаченими обставинами або обставинами форс-мажору.
6.1.4. Під непередбаченими обставинами розуміється людський фактор, такий як хвороба, нещасний випадок і т. д.
6.1.5. Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха, війна і військові дії будь-якого характеру, епідемії та інші обставини надзвичайного характеру, які Сторони не змогли передбачити при виконанні Договору. Сторони мають право продовжити строки виконання Договору на період, протягом якого будуть діяти обставини форс-мажору. Форс-мажорні обставини підтверджуються Торгово-промисловою палатою України.
6.1.6. Відповідальність Виконавця перед Замовником обмежена вартістю послуг, сплаченою Замовником на їх виконання.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання Договору в разі, якщо порушення Договору сталося в результаті подачі Замовником Виконавцю завідомо неправдивих відомостей або документів; або навмисного перешкоджання виконанню послуг; затягування в підписанні чи наданні необхідних документів та матеріалів на вимогу Виконавця; відмови або затягування візиту у місце та час, де присутність Замовника є обов’язковою, за вимогою Виконавця.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за відмову компетентними органами у видачі Замовнику будь-яких документів.
6.4. Одностороннє розірвання Договору Замовником не може бути підставою для повернення коштів, сплачених Замовником на виконання своїх зобов'язань за Договором.
6.5. Одностороннє розірвання Договору за ініціативою Виконавця з причин невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором не може бути підставою для повернення коштів, сплачених Замовником за виконання своїх зобов'язань за Договором.
6.6. Розірвання Договору за згодою Сторін не може бути підставою для повернення коштів, сплачених Замовником за виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо послуги були фактично надані.
6.6.1. В разі розірвання Договору за згодою Сторін, Виконавець повертає Замовнику грошові кошти тільки за ті послуги, які фактично не надані на момент розірвання Договору. 6.7. В разі розірвання Договору Замовник не звільняється від зобов’язання сплатити послуги, що були фактично виконані Виконавцем під час дії Договору, якщо такі послуги не були сплачені на момент розірвання Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ДІЯ, ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Замовником.
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується в момент отримання Замовником результату наданих Послуг, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за Договором.
8.3. Закінчення строку, припинення, розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку:
• За ініціативою Замовника на будь якій стадії надання послуг;
• За ініціативою Виконавця, у випадку систематичного (2 і більше разів) або тривалого (більш як десять днів) невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором.
8.6. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.7. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі Сторін з моменту отримання письмового повідомлення про намір розірвання Договору іншою Стороною.
8.8. В усіх інших випадках Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, застосовними до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою.
9.4. Цей Договір та всі додаткові угоди, додатки, акти, попередження, сповіщення, повідомлення, рахунки-фактури, інші документи, що складаються сторонами в зв'язку з виконанням Договору повинні бути оформлені електронному вигляді. На письмову вимогу Замовника, зазначені документи можуть надаватись Виконавцем в паперовому вигляді.
9.4.1. У випадку, якщо вище зазначені документи складені в електронній формі, до них застосовуються вимоги законів №675-VIII «Про електронну комерцію», № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».
9.5. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку за 3 (третьою) групою спрощеної системи оподаткування та не є платником податку на додану вартість.
9.6. Акцептуванням цього Договору, Замовник надає свою згоду на обробку його персональних даних відповідно до визначень, норм і вимог Закону України №2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних».
9.7. Виконавець бере на себе обов’язки по використанню персональних даних Замовника виключно в цілях виконання існуючих між Сторонами домовленостей, відповідно до визначень, норм і вимог Закону України №2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних».
9.8. Обробка персональних даних Замовника здійснюється відповідно із правилами, затвердженими Положенням про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Виконавець. Положення є частиною цього Договору та викладене в Додатку №1 до Договору.
9.9. Персональні дані є об'єктом комерційної/банківської/таємниці особистого життя і не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОВЕКТОР»
Поштові та електронні адреси, номери телефонів Виконавця можна дізнатись на сайті Виконавця www.eurovector.ua
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 45, офіс 10 Код ЄДРПОУ 35639891
Банківські реквізити: р/р UA43 305299 00000 26005024906241 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Тел. +38(096)518-28-38 або +38(048)771-91-05 або +38(099)518-28-38 Електронна скринька: info@evrovektor.com

Фізича особа-підприємець Бєлов Валерій Олександрович

 IBAN: UA75 305299 00000 26000034901297 Назва Банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Адреса:  65047, м. Одеса, вул. Деревообробна, офіс 25

Додаток №1 до Публічного Договору про надання послуг

Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Виконавець

Зміст

1. Загальні поняття та сфера застосування
2. Перелік баз персональних даних 3. Мета обробки персональних даних
4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних
5. Місцезнаходження бази персональних даних
6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних
8. Права суб’єкта персональних даних
9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів: база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних; відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону; володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом; Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних; загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання); згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки; знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу; обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу; персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних; суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних; третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону; особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.
1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Виконавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Перелік баз персональних даних

2.1. Виконавець є власником таких баз персональних даних: база персональних даних контрагентів та клієнтів.

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки.
4.2. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у таких формах: документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу; електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних; відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
4.3. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
4.4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою Виконавця.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.
6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю персональних даних.
6.4. У запиті зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника); найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника); прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних; перелік персональних даних, що запитуються; мета та/або правові підстави для запиту.
6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів. 6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.
6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються: • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи; • дата відправлення повідомлення; • причина відстрочення; • строк, протягом якого буде задоволено запит. 6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.
6.10. У повідомленні про відмову зазначаються: • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; • дата відправлення повідомлення; • причина відмови.
6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.
7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.
7.3. Відповідальна особа зобов’язана: • знати законодавство України в сфері захисту персональних даних; • розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків; • забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних; • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю; • повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень; • забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.
7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право: • отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних; • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах; • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці; • вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних; • одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних; • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.
7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.
7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.
7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право: • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних; • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.
9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.
9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних. У запиті зазначаються: • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних; • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних; • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази; • перелік персональних даних, що запитуються.
9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

УВАГА!
Цей Договір є об'єктом авторського права та належить ТОВ "ЮК ЄВРОВЕКТОР". Заборонено повністю чи частково копіювати, відтворювати цей Договір або його частини задля розповсюдження на будь яких носіях інформації без дозволу правовласника. © ТОВ «ЮК ЄВРОВЕКТОР™», «EUROVECTOR™» 2019—2022 ТМ використовується на підставі ліцензії правовласника ТОВ "ЮК ЄВРОВЕКТОР"